Kể từ 2024, truyện được đăng tại:
https://rungxanhtrongmatlanh.wordpress.com/